Parkinson Hastalığı Risk Faktörleri ve Klinik Bulguları

Epidemiyolojik çalışmalarda saptanan risk faktörleri; ileri yaş, birinci derecede akrabalarda PH varlığı, özgeçmişte anlamlı kafa travmasının bulunması ve kırsal alanda yaşamadır. Kırsal yaşamın tarımsal ilaçlara maruziyeti arttırdığı, bu ilaçların ise dopaminerjik hücrelerde ölüme yol açtığı düşünülmektedir.

PH kardinal klinik belirtileri bradikinezi, rijidite, tremor ve postüral instabilitedir. Ancak PH teşhisi koymak için bu dört bulgunun da bir arada olması gerekmez, özellikle hastalığın başlangıcında bu bulguların sadece biri ortaya çıkabilir. Hastalık sıklıkla asimetrik olarak, vücudun bir yarısında başlar.

Uyku bozuklukları PH’ na %74-98 oranında eşlik etmektedir. PH uyku bozuklukları;

primer semptomlarının uykuyu bozmasına, hastalığın primer patolojisinin uykuyla ilişkili merkezi yapıları etkilemesine, demans ve duygudurum bozuklukları gibi eşlik eden diğer hastalıkların uykuyu etkilemesine ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. (Arnulf ve ark., 2002) Parkinson hastalarındaki polisomnografi (PSG) çalışmaları, bu hastalarda uykunun belirgin bir şekilde kesintiye uğradığını, uyku süresi ve etkinliğinin azaldığını, REM uykusu ve derin NREM uyku sürelerinin azaldığını, gece içi uyanıklık sürelerinin arttığını göstermiş; bu hastalarda uyku iğcikleri ve REM uykusundaki hızlı gözküresi hareketlerinin, kontrollerden daha az olduğunu ortaya koymuştur.