Nöropatik Ağrı Nedenleri

Nöropatik ağrıyla ilişkili çeşitli etiyolojiler tanımlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 3.75 milyon kronik nöropatik ağrılı hasta olduğu belirtilmektedir (9).Sıklığı yaklaşık%0.6-1.5 arasında tahmin edilmektedir (55).

Farklı etiyolojiler sonucu farklı nöropatik ağrı semptomlarının olabildiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

Anamnez ve semptomların ayrıntılı sorgulamasının ardından özellikle kalın ve ince lif değerlendirilmesine yönelik detaylı bir nörolojik muayene hastalarda nöropatik ağrı ve polinöropati varlığını ortaya koymada etkili olacaktır. Nörolojik değerlendirmede ağrı, trofik ve vasomotor anormallikler incelenmeli, ardından tendon refleksleri, yüzeyel ve derin duyu, ataksi varlığı muayene edilerek ayrıntılandırılmalıdır.

Duyu muayenesinde öncelikle hasta işlemi anlamalı, kooperasyona istekli ve hazır olmalıdır. Testin amacı ve metod hastaya anlatılmalı, hasta sessiz bir odada, rahat bir şekilde uzanırken yapılmalıdır. Hasta ağrılı ve rahatsızsa, ya da sedasyon almışsa muayene bir süre ertelenmelidir. Hastanın duyusundaki pozitif ya da negatif semptomlar sorgulanmalı, bu belirtilerin karakteri, tipi, yoğunluğu, süresi, dağılımı, arttırıcı ve rahatlatıcı faktörleri belirlenmelidir.

Yüzeyel duyu fırça ya da pamuk ile ekstremiteler birbirleri ile ve ekstremite distali proksimali ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir. Daha ayrıntılı değerlendirma Semmes-Weinstein filamanları, asteziometre ya da von fery tüpleri ile yapılabilir.